Нови покушај Меркелове да остане канцеларка

13

Од на­шег до­пи­сни­каФранк­фурт, Хај­дел­берг – Као и на по­чет­ку пр­вих пре­ли­ми­нар­них пре­го­во­ра о фор­ми­ра­њу ко­а­ли­ци­о­не вла­де, не­мач­ка кан­це­лар­ка је и у дру­ге пре­го­во­ре ушла са осме­хом и оп­ти­мизмом: „Ми­слим да ће­мо ус­пе­ти”. 

Да ли је у пра­ву, јав­ност ће от­кри­ти већ кра­јем ове рад­не не­де­ље, ка­да ће се зна­ти да ли су Хри­шћан­ско-де­мо­крат­ска уни­ја (ЦДУ), Хри­шћан­ско-со­ци­јал­на уни­ја (ЦСУ) и Со­ци­јал­де­мо­крат­ска пар­ти­ја Не­мач­ке (СПД) ус­пе­ле да по­стиг­ну на­чел­ни спо­ра­зум о фор­ми­ра­њу ко­а­ли­ци­о­не или бар ма­њин­ске вла­де. Ти­ме би се из­бе­гло да се пр­ви пут у по­сле­рат­ној исто­ри­ји Не­мач­ке, због не­мо­гућ­но­сти да бу­де фор­ми­ра­на вла­да, по­но­ве пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри.

ОПШИРНИЈЕ У ШТАМПАНОМ И ДИГИТАЛНОМ ИЗДАЊУ

Извор

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here